Hoofdpagina
Projectmanagement
IT Auditing
Overige diensten
Over ons
Contact
DIENSTVERLENING
Ondersteuning en/of begeleiding

IJpelaar Projectmanagement kan u als opdrachtgever ook ondersteunen bij:
  • (Gecertificeerde) e-overheidsopdrachten voor de lokale overheid
  • Implementatie trajecten IT systemen
  • Consolidatie systemen
  • Opstellen van business cases
  • Samenwerkingstrajecten.
Hiernaast in het witte vlak vindt u relevante referenties, interviews en artikelen.

De heer IJpelaar is gecertificeerd e-adviseur door de Stichting e-Certificering Overheid (zie www.e-certificeringoverheid). Deze stichting is voortgekomen uit het ICTU programma Egem-I teams. De heer IJpelaar voldoet tevens aan de criteria en normen van het keurmerk e-adviseur van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (= de voorloper van VNG Realisatie).
REFERENTIES
Certificaat Europese richtlijn
TENDER PEOPLE
LUDO HUISMAN

Certificaat deelname training Nieuwe Aanbestedingswet en Europese richtlijn.

Veranderingen in wet en regelgeving rondom de nationale aanbestedingswet
Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten
Gids proportionaliteit
Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn


bezoek website
lees hier het pdf document


Register van gecertificeerde e-adviseurs
KING
RYANNE DIJKSTRA

Register van gecertificeerde KING e-adviseurs is gepubliceerd.

bezoek website
lees hier het pdf document


Egem-I Opdracht
GEMEENTE MIDDELBURG
TON VERDAASDONK

Het uitvoeren van een succesvolle Egem-I opdracht bij de gemeente Middelburg met gebruikmaking van de veranderingstheorie van prof. Leon de Caluwé.bezoek website
lees hier het pdf document


Verificateur GBA audits
DEKRA BMC
KEES DE GRIJS, COöRDINATOR GBA AUDIT

Vanaf 1 maart 2000 ben ik actief als auditor voor de wettelijk verplichte GBA audit. Deze wordt elke drie jaar uitgevoerde bij de gemeenten. In elke kwartaal ondergaan 30 tot 40 gemeenten deze GBA audit. Gemeenten worden ingedeeld door het Agentschap BPR. Dekra is met een marktaandeel van meer dan 80% procent marktleider in dit segment. PWC is de enige overgebleven andere gecertificeerde auditinstelling.

bezoek website
lees hier het pdf document


Projectcoordinator E-overheid
GEMEENTE EINDHOVEN, SECTOR PUBLIEKSZAKEN
WIL GIJSBERS

De sector Publiekszaken is binnen de Dienst Algemene Zaken en Publiekszaken van de gemeente Eindhoven betrokken bij een veelheid van ICT en digitaliseringsprojecten zonder dat het management goed inzicht had op nut en noodzaak, status, kosten en (onderlinge) resultaten. De opdracht was om hier duidelijkheid in aan te brengen.

bezoek website
lees hier het pdf document


Interim management
AVRI
ROB MATHLENER, DIRECTEUR

Hoofd Afvalstoffenheffing bij gemeenschappelijke regeling van 9 gemeenten in het Rivierengebied. Medeverantwoordelijk voor de uitbesteding van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing aan waterschap Rivierenland hetgeen in een later stadium heeft geleid tot de oprichting van het belastingkantoor Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

bezoek website
lees hier het pdf document


Project assurance
WETTERSKIP FRYSLAN
DE HEER P. HELLINGA

Uitvoering van project assurance bij de organisatie van de waterschapsverkiezingen bij wetterskip Fryslan in Leeuwarden.lees hier het pdf document


ARTIKELEN
Aanbesteden van Burgerzakenmodules brp
IJPELAAR PROJECTMANAGEMENT
RENE IJPELAAR

Hoe zit het nu eigenlijk met het aanbesteden van de Burgerzakenmodules voor de nieuwe BRP?

lees hier het pdf document


Richtlijn bescherming persoonsgegevens
CBP


Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt een richtlijn op voor het beschermen van persoonsgegevens.


bezoek website
lees hier het pdf document


Saaie powerpoints upgradenSaaie powerpoints upgraden.


lees hier het pdf document


Audit als veranderkundige interventie
NOREA
WILFRIED NANNINGA

Doel van het artikel is om de auditpraktijk te verrijken met veranderkundige aspecten. De audit gezien als veranderkundige interventie.

lees hier het pdf document


Auditing van grote ICT projecten
NOREA


Bij de rijksoverheid is veel aandacht voor grote ICT-projecten. Het kabinet heeft maatregelen getroffen met het doel de kwaliteit van grote ICTprojecten te verbeteren. Bij de uitvoering van deze maatregelen wordt als vanzelfsprekend ook een beroep gedaan op de auditdiensten bij de departementen. In dit artikel schetsen we de ontwikkelingen
en gaan wij in op de manier welke acties de auditors van het rijk hebben ondernomen naar aanleiding van het kabinetsbesluit en welke vraagstukken we tegenkwamen. Ten slotte gaan we in op de toegevoegde waarde van de auditor.


lees hier het pdf document


GBA audit of zelfevaluatie
DEKRA
RENĂ© IJPELAAR

Sinds 1999 wordt de GBA-audit door externe auditoren uitgevoerd bij gemeenten. Op dit moment loopt de vierde cyclus van driejaarlijkse controles op de inhoudelijke
kwaliteit van de GBA-gegevens en de waarborging van de vertrouwelijkheid van deze gegevens. Sinds het begin van de derde cyclus is de verplichte externe controle op het procesmatige deel vervangen door een zelfevaluatie. Hierbij geeft de gemeente zelf een oordeel over de beheermaatregelen rond de GBA. De externe auditor heeft op dit onderdeel alleen nog als taak om steekproefsgewijs te toetsen of de gegeven antwoorden betrouwbaar zijn. Na afloop van de vierde cyclus – juli 2013- zal de externe audit volgens de huidige plannen volledig worden vervangen door een zelfevaluatie.


bezoek website
lees hier het pdf document


Persbericht Keurmerk E-adviseurs
KWALITEITS INSTITUUR NEDERLANDSE GEMEENT
RYANNE DIJKSTRA

Eerste vijftig E-adviseurs ontvangen KING keurmerk.


bezoek website
lees hier het pdf document


Schijn van belangenvertrengeling
STICHTING E-CERTIFICERING
ADRIE VAN DUREN

KING, het Kwaliteitsinstituut van de VNG, heeft zich verbonden aan de Stichting e-certificering overheid. Oprichter van deze stichting is ondernemer Adrie van Duren, die zelf actief op de training- en adviesmarkt voor gemeenten.

bezoek website
lees hier het pdf document


Spanningsveld tussen management en audit

AUDITING VAN PROJECTEN

De auditor is als een strenge oom die nauwelijks grijstinten kent, terwijl de manager voortdurend moet schipperen tussen operationele beperkingen. De auditor zal op zoek zijn naar complete processen waarin ontwerp, implementatie, monitoring en evaluatie vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk wordt ook verwacht dat alles gedocumenteerd is, zodat het proces en het procesverloop transparant zijn. De manager daarentegen is vaak al blij als het proces ongeveer werkt zoals bedoeld. En dat is het eerste spanningsveld tussen auditor en manager: het verschil tussen ‘opzet, bestaan en werking’.
"Opzet" is wat men van plan is, "bestaan" is wat men daadwerkelijk doet en de "werking" is het functioneren van wat is bedoeld. Begrip van opzet, bestaan en werking is van belang omdat vanuit het auditperspectief geen werking zonder bestaan mogelijk is en geen bestaan zonder opzet. Deze formele interpretatie staat vaaks haaks op de belevingswereld van het management.
‘Opzet’ staat hierbij voor ontwerp, bijvoorbeeld een inkoopbeleid, projectplan of businesscase. Indien een ontwerp aanwezig is, wordt de inhoud van het ontwerp getoetst op bijvoorbeeld volledigheid. In het voorbeeld van een projectplan zal een auditor gaan zoeken naar paragrafen over bijvoorbeeld planning, activiteiten, afhankelijkheden, resourcebeslag, projectrisico’s, aannames. Ook naar een formele aftekening zal worden gezocht omdat deze het projectplan een status geeft binnen de organisatie.
‘Bestaan’ staat voor: ‘of iets vertaald is naar procedures, activiteiten en concrete maatregelen/gedrag in de praktijk’. In geval van een projectbeoordeling zal de auditor op zoek gaan naar voortgangsverslagen, probleemregistraties, test- en opleveringsverslagen en dergelijke. Dit type documenten vertellen iets over ‘hoe’ het project ervoor staat qua voortgang en beheersing.
‘Werking’ ten slotte staat voor de effectiviteit van de procedures en technische maatregelen gedurende een vastgestelde periode. In dit geval wordt gezocht naar de (duurzame) werking van ontworpen en geïmplementeerde maatregelen. Een voorbeeld is een periodieke controle op de inkoopfacturen om vast te stellen of voortdurend alle benodigde handtekeningen zijn gezet door de juiste functionarissen.
Wanneer een manager vertelt over zijn proces en de auditor vindt geen procesbeschrijving, wanneer medewerkers het beleid niet kennen of geen procedures hebben, dan drijft het proces (vanuit het perspectief van de reviewer) op de welwillendheid van een paar medewerkers omdat het proces vanuit de organisatie niet is gedefinieerd. Dat zal minder sterk overkomen als het in een rapportage verschijnt.
Een tweede spanningsveld is de bewijsvoering. Auditors houden van ‘evidence’ omdat ze hun bevindingen en conclusies moeten kunnen onderbouwen. Gespreksverslagen, procedureboeken en beleidsstukken, interne memoranda, factuurlijsten en parameteroverzichten uit applicaties en besturingssystemen zijn veelvoorkomende typen ‘evidence’.
Evidence wordt gebruikt om de verbale uitspraken van de te controleren partij te staven of te ondergraven. Wanneer de manager vertelt over de projectstructuur, de mijlpalen en de voortgang zal de auditor zoeken naar bewijs voor die uitspraken. Daar waar geen evidence voorhanden is, zullen de verhalen van de manager niet worden opgenomen of worden voorzien van commentaar, namelijk dat de uitspraken niet verifieerbaar zijn. Beide gevallen zijn frustrerend. Nog minder aangenaam wordt de situatie wanneer evidence de uitspraken van de onderzochte partij zelfs tegenspreekt: papieren bewijs heeft een hogere status dan opinies.


bezoek website


Democratie en meerderheid
RADBOUD UNIVERSITEIT
RENĂ© IJPELAAR

Een ethische verhandeling over democratie en het meerderheidsbeginsel.

lees hier het pdf document


PUBLICATIES
Ondersteuining bij I-Spiegel
KING
RENĂ© IJPELAAR

Welkom bij i-Spiegel

Het realiseren van een betere bedrijfsvoering, op maat gesneden dienstverlening, scherpere handhaving van wet- en regelgeving en de decentralisaties van de Awbz en de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, zij gaan ook gepaard met bezuinigingen. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld. Het gebruik van basisregistraties kan u helpen bij deze uitdaging. Door al bekende gegevens binnen (en buiten) de gemeente met elkaar te delen, kan uw gemeente efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Essentiële voorwaarde is dat alle overheden altijd van correcte basisgegevens gebruik maken. Implementatie, maar vooral ook gebruik van basisregistraties is hiervoor noodzakelijk. De kwaliteit van deze gegevens moet op orde zijn. De basis op orde staat voor een efficiënte informatievoorziening met betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens. In hoeverre is uw basis op orde?
I-Spiegel geeft inzicht

I-Spiegel gebruikt uw informatievoorziening als spiegel om te laten zien hoe effectief en efficiënt uw (gemeentelijke) organisatie werkt. Het instrument analyseert het binnengemeentelijk gebruik van basisregistraties. Op deze website vindt u meer achtergrondinformatie over de inzet van het instrument en kunt u de software downloaden. IJpelaar Projectmanagement kan u ondersteunen hierbij.


bezoek website
lees hier het pdf document


De GBA audit op de rit
BMC
JOS VAN ENGELEN

De GBA audit eindelijk op de rit.

lees hier het pdf document


Foto eerste vijftig KING e-adviseurs
KING
RYANNE DIJKSTRA

Foto van de eerste vijftig e-adviseurs met het KING keurmerk.

bezoek website
lees hier het pdf document


RA en Re een gedwongen huwelijk:RA en RE de samenwerking gaat niet vanzelf. Bij de jaarrekeningcontrole maakt zowel RA als RE deel uit van het controleteam. Toch gaat de samenwerking niet zonder slag of stoot. Sommigen spreken zelfs van een ‘verwijdering’. Wat zijn mogelijke oplossingen?

bezoek website
lees hier het pdf document


Waterschappen en de WBP
IJPELAAR PROJECMANAGEMENT EN AUDITING
RENĂ© IJPELAAR

De invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is in de waterschapswereld nog steeds niet afgerond.


bezoek website
lees hier het pdf document


Het nut van GBA audits
DE GBA AUDIT


In dit artikel wordt stilgestaan bij het nut van de GBA audit.

lees hier het pdf document


Paperwinkel GBA audit niet op orde
TUSSENRESULTATEN GBA AUDITS


Uit de resultaten van de GBA audits blijkt dat gemeenten hun papierwinkel niet goed op orde hebben.

bezoek website
lees hier het pdf document


GBA audit geen papieren tijger
DE NIEUWE RONDE GBA AUDITS


De nieuwe GBA audit is geen papieren tijger.

bezoek website
lees hier het pdf document


De GBA een weg zonder eind of een einde
RADBOUD UNIVERSITEIT
RENĂ© IJPELAAR

Doctoraalscriptie Bestuurskunde van René IJpelaar, october 1989. Deze scriptie behandeld de bestuurlijke en politieke ins- en outs van de besluitvorming die heeft geleid tot het GBA project.

bezoek website
lees hier het pdf document


De theorie van Mintzberg toegepast
RADBOUD UNIVERSITEIT
RENĂ© IJPELAAR

De organisatie ontwikkeling bij gemeenten bezien in het licht van de organisatietheorie van Henri Mintzberg.

bezoek website
lees hier het pdf document


AIO Voorstel Bestuurskunde
RADBOUD UNIVERSITEIT
RENĂ© IJPELAAR

Voorstel voor een AIO plaats om de  theorie van Henri Mintzberg toe te passen op Nederlandse gemeentelijke organisaties.

bezoek website
lees hier het pdf document

Home
| Projectmanagement | Overige diensten | Over ons | Contact

Op alle diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.